KONTRAKTSMODELLER

Paneldebatt – dagens kontraktsmodeller og forventinger til nye modeller
For en industri i stadig endring og med økende omfang av arbeidsoppgaver kreves det fleksibilitet og engasjement fra aktørene. Nye krav om redusert klima-fotavtrykk, teknologiutvikling, høy produksjonseffektivitet og valg av kostnadseffektive løsninger gjennom hele feltets levetid. Hvilke muligheter og restriksjoner medfører dette med dagens kontraktsmodeller? “Allianse” og “One Team” er i vinden for tiden, men hva fungerer best og hvilke modeller skaper mest samhandling? Hvilken betydning har Konkrafts rapport hatt for kontraksmodellene? Vi hører at fremdeles at de mindre operatørene havnet i køen bak de store, og nisje-leverandørene sliter med å komme til bordet. Alle konkurrerer om de samme begrensede ressursene, men klarer vi å utnytte dem optimalt? Vi inviterer representanter fra operatørene, kontraktørene og leverandørene for å diskutere styrker og svakheter med dagens kontraktsmodeller – og hvordan disse kan tilpasses endringene i markedet.